Third Edition – Table of Contents

Note: click on chapter name to view the contents of the chapter. Click again to hide it.

Chapter 1
The History of The Aramaic and Syriac Languages: ܬܫܥܝܬܐ ܕܠܫ̈ܢܐ ܐܪܡܝܐ ܘܐ̄ܣܘܪܝܝܐ

Chapter 2: The Modern Syriac Language – Eastern Dialect - ܠܫܢܐ ܐ̄ܣܘܪܝܝܐ ـ ܠܥܙܐ ܡܕܢܚܝܐ
 • Syriac Language Dialects
  • The Eastern Dialect
  • The Western Dialect
  • The Syriac Translation
 • Syriac Scripts
  • Estrangelo
  • Serto
  • Garshouni
 • Syriac Language ܠܫܢܐ ܐ̄ܣܘܪܝܝܐ
  • Eastern Alphabet – ܐܬܘܬ̈ܐ ܡܕܚܝܐ
  • Final Form
  • The Special Form of ܬ (Taw)
  • Un-joined Letters
  • Vowels
  • Numerical Values
 • Western Letters: ܐܬܘܬـܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ (ܣܝܼܪܬܘܼ)
  • Western Vowels
 • The Eastern Syriac Seven Vowels – ܙܘܥ̈ܐ
  • Sqapa ܙܩܵܦܵܐ
  • Pthaha ܦܬܵܚܵܐ
  • Zlama Psheeqa ܙܠܵܡܵܐ ܦܫܝܼܩܵܐ
  • Zlama Qishya ܙܠܵܡܵܐ ܦܫܝܼܩܵܐ
  • Zlama Qishya ܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ
  • Rawahha ܪܘܵܚܵܐ ܘ
  • Rawassa ܪܒܼܵܨܵܐ
  • Hawassa ܚܒܼܵܨܵܐ ܝ
 • Characters Key
 • The First Group – ܐܒܓܕ
  • Alap: ܐܲܠܲܦ – ܐ ܐ
  • Beth: ܒܹܝܬܼ – ܒ
  • Gamal ܓ – ܓܲܡܲܠ
  • Dalath: ܕ ܕ – ܕܲܠܲܬܼ
 • The Second Group – ܗܘܙ
  • Heh: ܗ ܗ – ܗܹܐ
  • Wow: ܘ– ܘܵܐܘ
  • Zain: ܙ– ܙܲܝܢ
 • The Third Group – ܚܛܝ
  • Heth: ܚ–ܚܹܝܬܼ
  • Teth: ܛ – ܛܹܝܬܼ
  • Yod: ܝ –ܝܘܿܕ
 • The Fourth Group – ܟܠܡܢ
  • Kap and Kap: ܟܢ ܟ ܟܵܦ ܘ ܟܵܦ
  • Lamath: ܠ – ܠܲܡܲܖ
  • Meem and Meem:ܡܒܡ –ܡܝܼܡ ܘ ܡܝܼܡ
  • Noon and Noon: ܢ ܢܢ – ܢܘܼܢ ܘ ܢܘܼܢ
 • The Fifth Group – ܣܥܦܨ
  • Simkath: ܣ – ܣܸܡܟܲܬܼ
  • Aeh: ܥ – ܥܹܐ
  • Peh: ܦ – ܦܹܐ
  • Sade: ܨ – ܨܵܕܹܐ
 • The Sixth Group – ܩܪܫܬ
  • Qop: ܩ – ܩܘܿܦ
  • Resh: ܪ ܪ – ܪܹܫ
  • Sheen: ܫ – ܫܝܼܢ
  • Taw: ܬ ܬ– ܬܵܐܘ
 • Vocabulary
 • Chapter 2 Exercises

Chapter 3: The Vowels - ܙܘܥ̈ܐ
 • Syllabification and Pronunciation – ܪܬܡܐ
 • Sqapa ܙܩܵܦܵܐ
  • Words Containing Sqapa
 • Pthaha ܦܬܼܵܚܵܐ
  • Words Containing Pthaha
 • Zlama Psheeqa ܙܠܵܡܵܐ ܦܫܝܼܩܵܐ
  • Words Containing Zlama Psheeqa
 • Zlama Qishya ܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ
  • Words Containing Zlama Qishya
 • Vowels That Derived From ܘ
  • Rawahha ܘܿ ܪܘܵܚܵܐ
   • Words Containing Rawahha
  • Rawassa ܘܼ ܪܒܼܵܨܵܐ
   • Words Containing Rawassa
 • Vowel That Derived From ܝ
  • Hawassa ܚܒܼܵܨܵܐ ܝܼ
   • Words Containing Hawassa
 • More Syllabification and Pronunciation
 • Chapter 3 Review
 • Chapter 3 Exercises

Chapter 4: Numbers and Time - ܡܢܝܢ̈ܐ ܘ ܥܕܢܐ
 • The Plural Form ܣܝܡ̈ܐ
 • The Feminine and Masculine Forms ܕܟܪܢܝܐ: ܢܩܒܬܢܝܐ
 • The Names of Number in Syriac
  • Cardinal Numbers: 1 to 10
  • Counting By Tens (20 to 90)
  • Compound Numbers: 21 to 99
  • Hundreds: ܐܡ̈ܐ
   • How to read hundreds?
  • The Numerical Values and Names Beyond 499
  • Thousands: ܐܠܦ̈ܐ
   • How to read thousands?
 • Ordinal Numbers ܣܕܪܢܝܐ
  • Using Regular Numbers For Ordinal Numbers
 • Fractions ܬܒܪ̈ܐ
 • Percentages
 • Reading Sums of Money
 • Pronouncing Measurements
 • Pronouncing Years
 • Pronouncing Centuries
  • Using regular numbers
  • Using Ordinal Numbers
 • The Times ܙܘܢ̈ܐ
  • Parts of the Day: ܥܕܢ̈ܐ ܕܝܘܿܡܐ
  • Time/Hour ܫܥ̱ܬܐ
  • Numbers and Time Examples
 • Chapter 4 Exercises

Chapter 5: Days, Months, Seasons Direction, and Colors, Misc
 • Horoscope ܡܠܘܫ̈ܐ or ܒܘܼܪ̈ܓܐ
 • The Seasons ܫܘܚܠܦ̈ܐ
 • Water Status Stage ܫܚ̇ܢܘܬܐ ܕܡܝܐ
 • Weather Status
 • The Colors ܓܘܢ̈ܐ
 • The Directions ܨܘܒ̈ܐ
 • Asking for Directions
 • The Days ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܫܒܬܐ
  • Pronouncing Days
 • The Months ܝܪ̈ܚܐ
  • Pronouncing Date
  • Pronouncing Full Date (Month, Day, Year)
 • Vocabulary
 • Chapter 5 Exercises

Chapter 6: The Basic Grammar ܬܘܪܣ ܡܡܠܠܐ
 • The Hard and Soft Letters – ܐܬܘܬـܐ ܪ̈ܟܝܟܐ ܘ ܐܬܘܬܐ ܩܫܝ̄ܐ
 • Prepositions in Syriac
  • The Dependent Prepositions
  • The Independent Prepositions
 • The Subject Pronoun
 • The Syriac Nouns
  • Proper Noun ܫܸܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ
   • Persons
   • Place
   • Things
  • Common Noun ܫܸܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ
  • Collective Noun ܫܸܡܵܐ ܓܢܘܼܫܝܵܝܵܐ
 • Pronominal Prefixes and Suffixes
  • Possessive Forms of Nouns
  • Adjective Possessive
  • Absolute Possessive
 • The Adjectives ܫܘܡـــܗ̈ܐ
  • Common Adjective suffixes in Syriac
 • Determiners in Syriac
  • Articles
  • Possessive
  • Demonstratives
 • Conjunction ܐܣــــــܪ̈ܐ
  • And ܘ
  • Or ܝܲܢ
  • But ܒܲܣ -ܒܲܠܵܟܸܢ
  • Because ܒܹܝܕ
 • Comparative ܒܸܫ
 • Every/Each ܟܘܿܕ
 • The Question Words in Syriac – ܒܘܩܪ̈ܐ
 • Chapter 6 Exercises

Chapter 7: The Verbs: ܡܠܬܐ
  • The First, Second, Third Person of the following verbs:-

   • The Simple Present Verb ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܩܵܐܹܡ ܦܫܝܼܛܵܐ
   • The Present Continuous Verb ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܩܵܐܹܡ ܣܘܼܥܪܵܢܵܝܵܐ
   • The Simple Past Verb ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܥܒܲܪ ܦܫܝܼܛܵܐ
   • The Past Continuous ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܥܒܲܪ ܣܘܼܥܪܵܢܵܝܵܐ
   • The Present Perfect Verb ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܩܵܐܹܡ ܓܡܝܼܪܵܐ
   • The Simple Future Verb ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܖ ܦܫܝܼܛܵܐ
   • Future Perfect Tense ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܖ ܓܡܝܼܪܵܐ
   • The – Used to – Verb
   • The Imperative Form ܙܲܒܼܢܵܐ ܦܵܩܘܿܕܵܐ
   • The Verb “To Have” – ܐܝܼܬ̇
   • Subject-Verb Agreement
   • The Permission Verb – Let (ܫܒܼܘܿܩ)
   • The Modal Verbs
    • The Verbs (Have to, Need to) ܣܢܝܼܩܵܐ
    • Can/ be able to (Suffix + ܐܝܼܬܼ̄ܒܸ̇ܐ)
    • Could (Suffix +ܒܗܵܘܸܒܸ̇ܐ)
    • Should Verb + ܬܵܐ + ܠܵܙܹܡ
    • May (have) and Might (have) – Perhaps ܓܒܲܪܸܐ
   • Conditional
    • IF ܐܸܢ
    • Unless/If not ܐܸܢ ܠܵܐ (ܐܸܢ̄ܠܵܐ)
    • In Case ܕܠܵܐ
   • Chapter 7 Exercises

Chapter 8: The Conversations ܡܚܟܝ̈ܬܐ
 • Greetings
 • These and Those Conversation
 • This and That Conversation
 • Sweet and sour Conversation
 • They and Are They Conversation
 • Few, Little, and Lots Conversation
 • Introducing People
 • Classroom ܨܦܐ
 • Shopping at the Supermarket ܫܘܩܐ
 • Traditional Marriage ܓܘܪܐ ܕܡܬܘܬ̈ܐ
 • A New Couple And a Priest ܛܠܝܒ̈ܐ ܘܩܫܐ
 • At The Clinic ܡܣܥܪܐ
 • Internal Organs: ܗܕܡ̈ܐ ܕܓܘܫܡܵܐ ܓܘܢܝ̈ܐ
 • The Outside Members of The Human Body
 • Food ܡܐܟܠܬܐ
 • At Restaurant ܒܝܬ ܡܐܟܠܬܐ
 • Building The House ܒܢܝܐ ܕܒܝܬܐ
 • Going Outside ܦܠܛܐ ܠܒܪܝܐ
 • Looking for Job ܚ̇ܙܝܐ ܕܫܘܓܠܐ

Chapter 9: The Cultural Stories – ܬܘܢܝ̈ܬܐ
 • Helping The Blind Man ܓܒܪܐ ܣܡܝܐ 227
 • The Fortune ܓܙܐ
 • My School ܡܕܪܫܬܝ
 • The Rope ܚܒܠܐ
 • The Heart ܠܒܐ
 • The Family ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܒܝܬܐ
 • The Fall ܬܫܪ̈ܝܝܐ
 • The Winter ܣــــܬܘܐ
 • The Cow and The Frog ܦܩܥ̱ܐ ܘܬܘܪܬܐ
 • The Ant and The Cockroach ܨܨܪܐ ܘܫܟܘܢܐ

Chapter 10: The Vocabulary ܠܟܣܝܩܘܢ
 • Relatives ܐ̄ܢܫ̈ܘܬܐ
 • Food ܡܐܟܠܬܐ
 • Classroom ܣܕܪܐ
 • Animals Sound ܩܠ ܕܚܝܘ̈ܬܐ
 • States Of Water ܫܚܢܘܬܐ ܕܡܝܐ
 • Time Of The Day ܥܕܢ̈ܬܐ ܕܝܘܡܐ
 • The Fingers ܨܒܥ̈̈ܬܐ ܕܐܝܕܐ
 • The Stages Of Human Life ܡܫܩܠ̈ܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ

Appendix A
 • Appendix A
  • Letter Alignment Connections
  • Sounds
  • Vowles
 • Appendix B
  • Punctuation
  • Special Characters and Ligatures
  • Modifiers
 • Appendix C
  • The Hard and Soft Letters Rules
  • Hard Letters
  • Soft Letter
 • Appendix D
  • The Preposition Letter Rules
 • Appendix E
  • Silent Letters
 • Appendix F – The Plural Form ܣܝܵܡܹ̈ܐ
 • Appendix G – More about Human Body
 • Appendix H – The International Numerals
 • Appendix I – Ordinal Numbers Beyond the Tenth

References ܫܪ̈ܫܐ