Table Of Contents

2nd Edition
Note: click on chapter name to view the contents of the chapter. Click again to hide it.

Chapter 1
The History of The Aramaic and Syriac Languages: ܬܫܥܝܬܐ ܕܠܫ̈ܢܐ ܐܪܡܝܐ ܘܐ̄ܣܘܪܝܝܐ

Chapter 2: The Modern Syriac Language – Eastern Dialect - ܠܫܢܐ ܐ̄ܣܘܪܝܝܐ ـ ܠܥܙܐ ܡܕܢܚܝܐ
 • Syriac Language Dialects
  • The Eastern Dialect
  • The Western Dialect
  • The Syriac Translation
 • Syriac Scripts
  • Estrangelo
  • Serto
  • Garshouni
 • Syriac Language ܠܫܢܐ ܐ̄ܣܘܪܝܝܐ
  • Eastern Alphabet – ܐܬܘܬ̈ܐ ܡܕܚܝܐ
  • Final Form
  • The Special Form of ܬ (Taw)
  • Un-joined Letters
  • Vowels
  • Numerical Values
  • Characters Key
 • Western Letters: ܐܬܘܬـܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ (ܣܝܼܪܬܘܼ)
  • Western Vowels
 • The Eastern Syriac Seven Vowels – ܙܘܥ̈ܐ
  • Sqapa ܙܩܵܦܵܐ
  • Pthaha ܦܬܵܚܵܐ
  • Zlama Psheeqa ܙܠܵܡܵܐ ܦܫܝܼܩܵܐ
  • Zlama Qishya ܙܠܵܡܵܐ ܦܫܝܼܩܵܐ
  • Zlama Qishya ܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ
  • Rawahha ܪܘܵܚܵܐ ܘ
  • Rawassa ܪܒܼܵܨܵܐ
  • Hawassa ܚܒܼܵܨܵܐ ܝ
 • The First Group – ܐܒܓܕ
  • Alap: ܐܲܠܲܦ – ܐ ܐ
  • Beth: ܒܹܝܬܼ – ܒ
  • Gamal ܓ – ܓܲܡܲܠ
  • Dalath: ܕ ܕ – ܕܲܠܲܬܼ
 • The Second Group – ܗܘܙ
  • Heh: ܗ ܗ – ܗܹܐ
  • Wow: ܘ– ܘܵܐܘ
  • Zain: ܙ– ܙܲܝܢ
 • The Third Group – ܚܛܝ
  • Heth: ܚ–ܚܹܝܬܼ
  • Teth: ܛ – ܛܹܝܬܼ
  • Yod: ܝ –ܝܘܿܕ
 • The Fourth Group – ܟܠܡܢ
  • Kap and Kap: ܟܢ ܟ ܟܵܦ ܘ ܟܵܦ
  • Lamath: ܠ – ܠܲܡܲܖ
  • Meem and Meem:ܡܒܡ –ܡܝܼܡ ܘ ܡܝܼܡ
  • Noon and Noon: ܢ ܢܢ – ܢܘܼܢ ܘ ܢܘܼܢ
 • The Fifth Group – ܣܥܦܨ
  • Simkath: ܣ – ܣܸܡܟܲܬܼ
  • Aeh: ܥ – ܥܹܐ
  • Peh: ܦ – ܦܹܐ
  • Sade: ܨ – ܨܵܕܹܐ
 • The Sixth Group – ܩܪܫܬ
  • Qop: ܩ – ܩܘܿܦ
  • Resh: ܪ ܪ – ܪܹܫ
  • Sheen: ܫ – ܫܝܼܢ
  • Taw: ܬ ܬ– ܬܵܐܘ
 • Vocabulary
 • Chapter 2 Exercises

Chapter 3: The Vowels - ܙܘܥ̈ܐ
 • Syllabification and Pronunciation – ܪܬܡܐ
 • Sqapa ܙܩܵܦܵܐ
  • Words Containing Sqapa
 • Pthaha ܦܬܼܵܚܵܐ
  • Words Containing Pthaha
 • Zlama Psheeqa ܙܠܵܡܵܐ ܦܫܝܼܩܵܐ
  • Words Containing Zlama Psheeqa
 • Zlama Qishya ܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ
  • Words Containing Zlama Qishya
 • Vowels That Derived From ܘ
  • Rawahha ܘܿ ܪܘܵܚܵܐ
   • Words Containing Rawahha
  • Rawassa ܘܼ ܪܒܼܵܨܵܐ
   • Words Containing Rawassa
 • Vowel That Derived From ܝ
  • Hawassa ܚܒܼܵܨܵܐ ܝܼ
   • Words Containing Hawassa
 • More Syllabification and Pronunciation
 • Chapter 3 Review
 • Chapter 3 Exercises

Chapter 4: Numbers and Time - ܡܢܝܢ̈ܐ ܘ ܥܕܢܐ
 • The Names of Number in Syriac
 • Cardinal Numbers: 1 to 10
  • Counting By Tens (20 to 90)
  • Compound Numbers: 21 to 99
  • Hundreds: ܐܡ̈ܐ
   • How to read hundreds?
  • The Numerical Values and Names Behind 499
  • Thousands: ܐܠܦ̈ܐ
   • How to read thousands?
 • Ordinal Numbers ܣܕܪܢܝܐ
  • Using Regular Numbers For Ordinal Numbers
 • Fractions ܬܒܪ̈ܐ
 • Percentages
 • Reading Sums of Money
 • Pronouncing Measurements
 • Pronouncing Years
 • Pronouncing Centuries
  • Using regular numbers
  • Using Ordinal Numbers
 • The Parts of the Day: ܥܕܢ̈ܐ ܕܝܘܿܡܐ
 • Time/Hour ܫܥ̱ܬܐ
  • Numbers and Time Examples
 • Chapter 4 Exercises

Chapter 5: Days, Months, Seasons Direction, and Colors
 • The Days ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܫܒܬܐ
  • Pronouncing Days
 • The Months ܝܪ̈ܚܐ
  • Pronouncing Date
  • Pronouncing Full Date (Month, Day, Year)
 • The Seasons ܫܘܚܠܦ̈ܐ
  • Water Status Stage ܫܚ̇ܢܘܬܐ ܕܡܝܐ
 • The Directions ܨܘܒ̈ܐ
  • Asking for Directions
 • The Colors ܓܘܢ̈ܐ
 • Vocabulary
 • Chapter 5 Exercises

Chapter 6: The Basic Grammar ܬܘܪܣ ܡܡܠܠܐ
 • The Hard and Soft Letters – ܐܬܘܬـܐ ܪ̈ܟܝܟܐ ܘ ܐܬܘܬܐ ܩܫܝ̄ܐ
 • Prepositions in Syriac
  • For/To     ܬܵܐ
 • The Silent Letters ܐܬܘܬـܐ ܛܠܝܩ̈ܐ
 • he Plural Form ܣܝܡ̈ܐ
  • Irregular Plural Forms
 • The Pronouns          ܚܠܵܦܫܸܡܵܐ
  • First Person            ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܩܲܖ̄ܡܵܝܵܐ
   • I ܐܵܢܵܐ
    • I am
    • Am I?
    • I am not
    • I was
    • Was I?
    • I was not
   • We      ܐܲܚ̇ܢܝܼܢ̄
    • We are
    • Are we?
    • We are not
    • We were
    • Were we?
    • We were not
  • Second Person      ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ
   • You
    • You are
    • Are you?
    • You are not
    • You were
    • Were you?
    • You were not
   • You (Plural)
    • You are
    • Are you?
    • You are not
    • You were
    • Were you?
    • You were not
  • Third Person         ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ
   • He           ܐܵܗ̄ܘܼ
    • He is         ܐܵܗ̄ܘܼ ܐܝܼܠܹܗ
    • Is he?
    • He is not
    • He was
    • Was he?
    • He was not
   • She         ܐܵܗ̄ܝܼ
    • She is      ܐܵܗ̄ܝܼ ܐܝܼܠܵܗ
    • Is she?
    • She is not
    • She was
    • Was she?
    • She was not
   • They           ܐܲܗ̄ܢܝܼ
    • They are      ܐܲܗ̄ܢܝܼ ܐܝܼܠܲܝ
    • Are they?
    • They are not
    • They were
    • Were they?
    • They were not
 • The Syriac Nouns              ܫܸܡܹ̈ܐ
  • Proper Nouns          ܫܸܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ
   • Persons
   • Places
   • Things
  • Common Nouns          ܫܸܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ
   • Persons
   • Places
   • Things
   • Ideas
  • Collective Nouns                ܫܸܡܵܐ ܓܢܘܼܫܝܵܝܵܐ
  • Possessive Forms of Nouns
   • First, Second, Third Person Possessive
    • First Person              ܲܪܨܘܿܦܵܐ ܩܲܖ̄ܡܵܝܵܐ
     • Individual
     • Group
    • Second Person        ܪܨܘܿܦܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ
     • Individual
     • Group
    • Third Person           ܲܪܨܘܿܦܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ
     • Individual
     • Group
 • The Feminine and Masculine Forms ܕܟܪܢܝܐ: ܢܩܒܬܢܝܐ
 • Adjectives                 ܫܘܼܡܵܗܹ̈ܐ
 • Determiners in Syriac
  • Artical
  • Demonstratives
  • Lettle
  • Few
  • Lot(lots, many, large)
  • All of it
  • All of them
  • No one
  • Big
  • Medium
  • Small
 • Conjunction
  • And ܘ
  • Or ܝܲܢ
  • But ܒܲܣ -ܒܲܠܵܟܸܢ
  • Because ܒܹܝܕ
 • Comparative ܒܸܫ
 • Every ܟܘܿܕ
  • Every
  • Each
 • The Question Words in Syriac – ܒܘܩܪ̈ܐ
  • When
  • Where
  • What
  • Whay
  • Who
  • Whose
  • How much
  • How many
  • How
  • Which
  • How often
 • Chapter 6 Exercises

Chapter 7: The Verbs: ܡܠܬܐ
 • The Simple Present Verb               ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܩܵܐܹܡ ܦܫܝܼܛܵܐ
  • First Person                           ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܩܲܖ̄ܡܵܝܵܐ
  • Second Person                       ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ
  • Third Person                          ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ
 • The Present Continuous Verb       ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܩܵܐܹܡ ܣܘܼܥܪܵܢܵܝܵܐ
  • First Person                           ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܩܲܖ̄ܡܵܝܵܐ
  • Second Person                       ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ
  • Third Person                          ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ
 • The Simple Past Verb                     ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܥܒܲܪ ܦܫܝܼܛܵܐ
  • First Person                           ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܩܲܖ̄ܡܵܝܵܐ
  • Second Person                       ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ
  • Third Person                          ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ
 • The Simple Future Verb                ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܖ ܦܫܝܼܛܵܐ
  • First Person                           ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܩܲܖ̄ܡܵܝܵܐ
  • Second Person                       ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ
  • Third Person                          ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ
 • The Future Perfect Tense Verb    ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܖ ܓܡܝܼܪܵܐ
  • First Person                           ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܩܲܖ̄ܡܵܝܵܐ
  • Second Person                       ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ
  • Third Person                          ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ
 • The Imperative Form                      ܙܲܒܼܢܵܐ ܦܵܩܘܿܕܵܐ
 • The Verb “To Have” – ̇ܐܝܼܬ
  • Present: (Possessive + ܐܝܼܬ̇ + ܠ)
   • First Person                           ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܩܲܖ̄ܡܵܝܵܐ
   • Second Person                       ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ
   • Third Person                          ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ
  • Future:  Possessive + ܠ + ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ , Possessive + ܠ + ܙܝܼ ܗܵܘܹܐ
   • First Person                           ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܩܲܖ̄ܡܵܝܵܐ
   • Second Person                       ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ
   • Third Person                          ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ
  • Past (had): Possessive + ܐܝܼܬܼܗ̄ܘܵܐ
   • First Person                           ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܩܲܖ̄ܡܵܝܵܐ
   • Second Person                       ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ
   • Third Person                          ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ
 • Subject-Verb Agreement
  • There is/are: ܐܝܼܬܼ
  • There was/were: ܐܝܼܬܼܗ̄ܘܵܐ
  • There will be: ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ, There is going to be ܙܝܼ ܗܵܘܹܐ
 • The Permission Verb – let (ܫܒܼܘܿܩ)
  • From First Person: (verb + ܬܵܐ + possessive + ܫܒܼܘܿܩ + ܠ)
   • Special Case (ܫܒܼܘܿܕ)
  • To Second Person
  • To Third Person
 • Seeking Permission
 • The Verbs (Have to, Need to)         ܣܢܝܼܩܵܐ
  • Need to: noun + ܣܢܝܼܩܵܐ + ܠ
  • Have to, Has to, Had to / Must                       verb +ܣܢܝܼܩܵ + ܬܵܐ
 • Can/be able to ܐܝܼܬܼ̄ܒ̇
  • First Person
  • Second Person
  • Third Person
 • Conditional                       ܐܸܢ
 • Chapter 7 Exercises

Chapter 8: The Conversations ܡܚܟܝ̈ܬܐ
 • Daily Statements ܦܬܓܡ̈ܐ ܟܘܕ ܝܘܡܐ
 • Conversations
  • Greetings ܫܠܡ̄ܐ
  • These and Those Conversation
  • This and That Conversation
  • Sweet and Sour Conversation
  • They and Are They Conversation
  • Few, Little, and Lots Conversation
  • Classroom ܨܦܐ
  • Shopping at the Supermarket ܫܘܩܐ
  • Traditional Marriage ܓܘܪܐ ܕܡܬܘܬ̈ܐ
  • A New couple and a priest ܛܠܝܒ̈ܐ ܘܩܫܐ
  • At The Clinic ܡܣܥܪܐ
  • Internal Organs
  • The Outside Members of The Human Body ܓܘܼܫܡܐ ܕܒܪܢܫܐ
  • Food ܡܐܟܠܬܐ
  • At Restaurant ܒܝܬ ܡܐܟܠܬܐ
  • Building The House ܒܢܝܐ ܕܒܝܬܐ
  • Going Outside ܦܠܛܐ ܠܒܪܝܐ

Chapter 9: The Cultural Stories – ܬܘܢܝ̈ܬܐ
 • Helping The Blind Man ܓܒܪܐ ܣܡܝܐ
 • Fortune ܓܙܐ
 • My School        ܡܕܪܫܬܝ
 • Rope ܚܒܠܐ
 • The Family ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܒܝܬܐ
 • Winter         ܣܬܘܐ
 • The Cow and The Frog ܦܩܥ̱ܐ ܘܬܘܪܬܐ
 • The Ant and The Cockroach ܨܨܪܐ ܘܫܟܘܢܐ

Chapter 10: The Vocabulary ܠܟܣܝܩܘܢ
 • Relatives ܐ̄ܢܫ̈ܘܬܐ
 • Food ܡܐܟܠܬܐ
 • Classroom ܣܕܪܐ
 • Animals Sound ܩܠ ܕܚܝܘ̈ܬܐ
 • Colors ܓܘܢ̈ܐ
 • States Of Water ܫܚܢܘܬܐ ܕܡܝܐ
 • Time Of The Day ܥܕܢ̈ܬܐ ܕܝܘܡܐ
 • The Human Body ܓܘܫܡܐ ܕܒܪܢܫܐ
 • The Fingers ܨܒܥ̈̈ܬܐ ܕܐܝܕܐ
 • The Stages Of Human Life ܡܫܩܠ̈ܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ

Appendix A
 • Letter Alignment Connections
 • Sounds

Appendix B
 • Punctuation
 • Special Characters and Ligatures
 • Modifiers

Appendix C
 • The Hard and Soft Letters Rules
  • Hard Letters
  • Soft Letters

Appendix D
 • The Preposition Letters Rules

Appendix E
 • Silent Letters

Appendix F
 • Rules how to apply ܣܝܵܡܹ̈ܐ (Plural)

Appendix G
 • Human Body

Appendix H
 • International Numerals

References ܫܪ̈ܫܐ